Làm cách nào để quản lý dòng tiền ròng?

Tiền ròng (net cash) là số tiền được nhận và sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Trước khi đạt được thành công dù ở quy mô lớn hay nhỏ, bạn cần biết cách quản lý, tính toán dòng tiền của doanh nghiệp.

Dòng tiền ròng sẽ được tính toán, chia thành 3 nhóm dựa trên các lĩnh vực: hoạt động sản xuất, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư. Và được tiến hành thông qua 4 bước dễ dàng như sau:

Bước 1: Tính toán dòng tiền theo hoạt động sản xuất

Hoạt động sản xuất gồm hàng hóa và dịch vụ kinh doanh. Dòng tiền giúp ước tính toàn bộ số tiền trong hoạt động kinh doanh khi tiền hàng hóa và tiền dịch vụ vẫn đang lưu thông. Có 3 điểm cần lưu ý:

  • Dòng tiền thu vào: là một phạm trù bao gồm tiền mặt nhận được từ việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các khoản phải thu, cổ tức và lãi suất cho vay.
  • Dòng tiền chi phí:  tiền trả lương cho nhân viên, chi phí cho nhà cung cấp, chi phí nhiên liệu, thuế, phí, lãi suất,….
  • Khi bạn muốn sử dụng các phương pháp đo lường trực tiếp, kết quả đo lường sẽ phản ánh thu nhập ròng, những thay đổi hoặc sự gia tăng tài sản và nguồn vốn như là hàng tồn kho, các khoản phải trả và các khoản phải thu.

Bước 2: Tính toán dòng tiền ròng đối với các hoạt động tài chính

Giống như hoạt động tổ chức, hoạt động tài chính cũng được hoạch toán. Tổng số tiền trong dòng tiền chủ yếu gồm tiền kinh doanh, cổ phần, trái phiếu hoặc các nguồn khác. Có 2 điểm cần ghi nhớ:

  • Dòng tiền chi phí trong khía cạnh tài chính là các khoản nợ phải trả, mua lại vốn chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu, hoặc số tiền phân chia theo cổ phần của nhà đầu tư.
  • Dòng tiền thu vào là tổng số tiền từ cổ phiếu, góp vốn, vay mượn và thu nhập đầu tư.

Bước 3: Tính toán dòng tiền ròng đối với các hoạt động đầu tư

Hãy xác định rõ tổng số tiền được đầu tư và ghi nhớ những lưu ý sau đây:

  • Dòng tiền thu vào: Là tổng số tiền cộng dồn từ các dự án chính, trái phiếu kinh doanh, vốn chủ sở hữu, quyền sở hữu tài sản, thiết bị kinh doanh,….
  • Dòng tiền chi phí: Gồm các khoản phải trả để mua tài sản, các khoản nợ mua lại, mua quyền sở hữu tài sản, lãi suất của vốn mà chủ sở hữu phải trả,….

Bước 4: Bước tính toán cuối cùng

Sau khi đã quy đổi và tính toán 3 nhóm tiền ròng trên ra kết quả riêng biệt, bạn nên kết hợp chúng lại với nhau để tạo một bảng cân đối kế toán. Điều này giúp bạn rút ra cái nhìn tổng quát về số tiền mà bạn kiếm trong một khoảng thời gian kinh doanh nhất định.

Trên đây là một ví dụ để bạn dễ hình dung. Hãy nhớ rằng, bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp hoạch toán trực tiếp hoặc gián tiếp để tính toán dòng tiền ròng vì cả hai cách đều phù hợp và cho ra những kết quả chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *